อำนวยการ|บุคคล|นโยบายและแผน|ส่งเสริมฯ|นิเทศ ติดตามฯ|การเงิน

กลุ่มนโยบายและแผน

24 พ.ย. 58

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ตามแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนสู่มาตฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล รายละเอียด

23 พ.ย. 58

ตรวจนับประชากรวัยเรียน ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  ดาวน์โหลดได้ที่นี่
 แบบฟอร์ม | ส่งไฟล์ที่ ี่sisaket3@windowslive.com ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
** เป็นรายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูลแล้ว
- ตรวจสอบ    หมายถึง ข้อมูลที่ตรวจนับและบนโปรแกรมไม่ตรงกัน
- ตรวจสอบ*  หมายถึง ข้อมูลที่ตรวจนับและบนโปรแกรมไม่ตรงกันและยังไม่ส่งแนวโน้มนักเรียน 5 ปี

ที่ โรงเรียน ตรวจนับ บนโปรแกรม หมายเหตุ
95 ขุขันธ์วิทยา 279 266 ตรวจสอบ
94 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้ด 527 500 ตรวจสอบ
93 บ้านห้วยสระภูมิ 303 308 ตรวจสอบ
92 บ้านผือ 288 288  
91 บ้านขะยูงฯ 374 374  
90 บ้านขามทับขอน 458 441 ตรวจสอบ
89 บ้านพอก 573 572 ตรวจสอบ
88 บ้านใจดี 583 583  
87 บ้านมัดกานกทาขุมปูน 236 235 ตรวจสอบ
86 บ้านนาก๊อก 437 419 ตรวจสอบ
85 บ้านนาวา 515 514 ตรวจสอบ
84 บ้านคล้อโคกกว้าง 203 60 ตรวจสอบ
83 นิคม 3ฯ 484 470 ตรวจสอบ
82 บ้านสวายสนิท 452 479 ตรวจสอบ
81 บ้านอาลัย 129 129  
80 บ้านตาสุด 630 626 ตรวจสอบ
79 นิคม 4ฯ 356 329 ตรวจสอบ
78 บ้านหนองกาด 368 405 ตรวจสอบ*
77 บ้านดองกำเม็ด 298 298  
76 วนาสวรรค์ 655 654 ตรวจสอบ
75 บ้านติ้ว 263 263  
74 บ้านทุ่งหลวง 418 421 ตรวจสอบ*
73 บ้านกันจาน 527 527  
72 บ้านอังกุล 326 326  
71 บ้านท่าคอยนาง 126 126  
70 บ้านยางชุมภูมิตำรวจ 134 134  
69 บ้านละเบิกตาฮีง 282 282  
68 บ้านบัวบก 94 148 ตรวจสอบ
67 บ้านคำเผือ 225 226 ตรวจสอบ
66 บ้านเสลาสุขเกษม 309 289 ตรวจสอบ
65 อนุบาลไพรบึง 1489 1286 ตรวจสอบ
64 บ้านโพธิ์สามัคคี 281 281  
63 บ้านปรือใหญ่ 802 802  
62 บ้านสมบูรณ์ 364 364  
61 บ้านเริงรมย์ 163 162 ตรวจสอบ
60 บ้านแดง 149 149  
59 บ้านสนาย 468 468  
58 บ้านกฤษณา 477 467 ตรวจสอบ
57 ลุมพุกคลองแก้ว 768 768  
56 กระต่ายด่อนวิทยา 414 408 ตรวจสอบ
55 บ้านหนองเพดาน 263 262 ตรวจสอบ
54 บ้านปรือคัน 694 678 ตรวจสอบ
53 บ้านคะนาสามัคคี 361 361  
52 บ้านปุดเนียม 200 200  
51 บ้านสะเดาน้อย 174 174  
50 บ้านเค็ง 306 305 ตรวจสอบ
49 บ้านปราสาท 650 642 ตรวจสอบ
48 บ้านมะขามภูมิ 382 382  
47 บ้านสกุล 160 160  
46 บ้านทุ่มฯ 250 249 ตรวจสอบ
45 บ้านกระแมด 132 135 ตรวจสอบ
44 บ้านตรอย 149 149  
43 บ้านสำโรง 156 145 ตรวจสอบ
42 บ้านหว้าน 245 234 ตรวจสอบ
41 บ้านแซรไปร 663 663  
40 ชุมชนบ้านหัวเสือ 472 128 ตรวจสอบ
39 บ้านขอนแต้ 97 135 ตรวจสอบ
38 บ้านนกยูงฯ 419 423 ตรวจสอบ
37 บ้านสมอ 263 263  
36 บ้านจำปานวง 461 457 ตรวจสอบ
35 บ้านหนองแวง 263 251 ตรวจสอบ
34 บ้านนาตราว 606 606  
33 บ้านหนองคูอาวอย 296 296  
32 บ้านโพงกอก 361 354 ตรวจสอบ*
31 บ้านพะเยียวตาสุฯ 167 167  
30 บ้านศาลาประปุน 183 223 ตรวจสอบ
29 บ้านเรือทองคลองคำ 323 323  
28 บ้านธาตุพิทยาคม 681 681  
27 บ้านโนนสมบูรณ์ 363 258 ตรวจสอบ
26 บ้านสะอางฯ 435 434 ตรวจสอบ
25 บ้านตาดม 311 308 ตรวจสอบ
24 บ้านโนนสำราญ 85 73 ตรวจสอบ*
23 บ้านภูมิศาลา 255 252 ตรวจสอบ*
22 บ้านอาวอย 619 571 ตรวจสอบ*
21 เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 478 478  
20 บ้านหนองระเยียว 239 235 ตรวจสอบ
19 บ้านเรียม 85 85  
18 บ้านปะอุง 284 279 ตรวจสอบ
17 บ้านเขวา 151 151  
16 บ้านดู่ 514 507 ตรวจสอบ*
15 บ้านโคกสูง 472 478 ตรวจสอบ*
14 บ้านหลัก 246 245 ตรวจสอบ
13 บ้านบัลลังก 267 267  
12 บ้านแทรง 379 379  
11 บ้านโนนใหม 86 86  
10 บ้านสวาย-สนวน 339 339  
9 บ้านสระบานสามัคคี 183 181 ตรวจสอบ
8 บ้านปราสาทเยอ 323 323  
7 บ้านพราน 174 174  
6 บ้านปราสาทกวางขาว 492 492  
5 บ้านตาจวน 172 172  
4 บ้านบึงกระโพธิ์ 308 308  
3 บ้านโป่ง(พบ) 206 206  
2 บ้านคูสี่แจ 176 175 ตรวจสอบ
1 บ้านโพนปลัด 218 218  

มายเหตุ * แนวโน้มนักเรียนบันทึกให้ครบชั้นและส่งใหม่ด้วยนะคะ

ฅ18 พ.ย. 58

ขอความอนุเคราะห์ตรวจนับจำนวนประชากรวัยเรียน (ทร.14) และตอบแบบสำรวจแนวโน้มจำนวนนักเรียนในอนาคต 5 ปี (ใช้ข้อมูล ทร.14)
**เนื่องจากจำนวนประชากรวัยเรียนที่บันทึกในโปรแกรมออนไลน์ ทร.14 ไม่ตรงกับจำนวนประชากรวัยเรียนใน ทร.14 ที่แจกให้ จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนให้ตรวจนับจำนวนในกระดาษ ทร.14 และบันทึกในโปรแกรมออนไลน์ให้จำนวนตรงกัน  ส่งไฟล์ที่sisaket3@windowslive.com ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  รายละเอียด | แบบฟอร์ม

10 พ.ย. 58

แจ้งทุกโรงเรียน รายงานค่าไฟฟ้าประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2558 ทางโทรศัพท์หมายเลข 086-4616528, 081-7911362 ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  รายละเอียด

 

การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559 รายละเอียด

 

การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียด

10 ต.ค. 58

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน-งบลงทุน-ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) หนังสือราชการ | รายละเอียด

3 ต.ค. 58

แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียด

30 ต.ค. 58

ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนองานระบบฐานข้อมูลกลาง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ในวันอังคารที่ 10 พ.ย. 58  รายละเอียด

30 ต.ค. 58

แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2559 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (45 โรง) รายละเอียด

28 ต.ค. 58

แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2559 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (14 โรง ก่อนประถมศึกษา) รายละเอียด

15 ต.ค. 58

Data Management Center เปิดให้กรอกข้อมูลระยะที่ 2/2558 จนถึงวันที่ 5 พ.ย. 2558 
- ย้ายเข้า ย้ายออก จำหน่าย/ออกกลางคัน น้ำหนัก/ส่วนสูง... ให้โรงเรียนเร่งดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พ.ย. 2558 เวลา 24.00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
รายละเอียด

15 ต.ค. 58

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (70%) รายละเอียด

9 ต.ค. 58

การจัดทำข้อมูลระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต รายละเอียด

7 ต.ค. 58

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้โรงเรียนในสังกัด 24 โรง รายละเอี

 

ขอความอนุเคราะห์โรงเรียน 23 โรง ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียนที่เว็บไซต์ http://www.obecict.bopp.go.th/  รายชื่อโรงเรียน | หนังสือคำสั่ง | คู่มือการใช้งาน

4 ต.ค. 58

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบลงทุน รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล รายละเอียด

25 ก.ย.58

ขอเชิญคณะทำงานการจัดทำฐานข้อมูลกลาง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลกลางฯ ในวันที่ 30 ก.ย. 58 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา รายละเอียด

23 ก.ย.58

การจัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) รายละเอียด

31 ส.ค.58

การค้ำประกันความชำรุดบกพร่องเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โซน 2 ส่งมาทางเมล sisaket3@windowslive.com รายละเอียด

27 ส.ค.58

การจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง (20 โรง)  รายละเอียด

24 ส.ค.58

การจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหาอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทดแทนที่ชำรุด (38 โรง) รายละเอียด

24 ส.ค.58

การจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) รายละเอียด

24 ส.ค.58

การจัดสรรงบประมาณปี 2558 สำหรับพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ BBL (บ้านละเบิกตาฮีง, นิคม 2, บ้านคำเผือ, บ้านบ่อทอง, บ้านท่าคอยนาง, บ้านสำโรง, บ้านบ่อ, บ้านตาเจา, บ้านตาจวน, บ้านมะขามภูมิ, บ้านพรหมเจริญ, บ้านขะยูงฯ) รายละเอียด

24 ส.ค.58

การจัดสรรงบประมาณปี 2558 สำหรับดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาและอัตลักษณ์ของโรงเรียน ในระดับอำเภอ (บ้านระกา, บ้านกุดปราสาท, หนองอารีพิทยา, บ้านนาตราว) รายละเอียด

24 ส.ค.58

การจัดสรรงบประมาณปี 2558 สำหรับการบริหารงานโรงเรียน เพิ่มเติม (9 โรง ได้แก่ บ้านกฤษณา, บ้านดินแดง, บ้านคูสี่แจ, วัดบ้านประอางฯ, บ้านกระแมด, บ้านตราด, บ้านไม้แก่น, บ้านชำแระ, บ้านโพนปลัด) รายละเอียด

24 ส.ค.58

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา รายละเอียด

24 ส.ค.58

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  รายละเอียด

21 ส.ค.58

การจัดสรรงบประมาณปี 2558 ค่าวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน รายละเอียด

14 ส.ค.58

ารบันทึกข้อมูลประชากรวัยเรียน (ทร.14)  
*** ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานกลุ่ม กพศ. มารับเอกสารข้อมูลและไปมอบให้โรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้ให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลที่เว็บไซต์
http://202.29.213.220/datachild/  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน 2558  รายละเอียด

14 ส.ค.58

ขออนุมัติเรียกเงินอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ 2/2557 คืน กรณีนักเรียนซ้ำซ้อน
    ให้แสกนเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน บิดา-มารดา สูจิบัตร ใบแสดงผลการเรียน เป็นไฟล์ PDF ส่งอัพขึ้นทโปรแกรม DMC2015 เมนูโรงเรียน--อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ี 31 สิงหาคม 2558 มิเช่นนั้นจะถูกเรียกเงินคืนในภาคเรียนถัดไป  รายละเอียด

13 ส.ค.58

การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด

10 ส.ค.58

เรื่อง การซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยใช้เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 และงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด

21 ก.ค.58

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลกลาง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ระหว่างวันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2558 ณ บ้านสวนคุณตา แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียด

21 ก.ค.58

การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  รายละเอียด

21 ก.ค.58

การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับโรงเรียนในสังกัด 110 โรง รายละเอียด

30 มิ.ย.58

ให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงรายงานรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามที่โรงเรียนได้ดำเนินการในปัจจุบัน และจัดส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 6 ก.ค. 58 รายละเอียด

19 มิ.ย.58

อนุญาตให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และระบบของห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom) (บ้านกันทรารมย์) รายละเอียด

19 มิ.ย.58

ด่วนที่สุด... การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
    ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรอกข้อมูลส่งซ่อมผ่านระบบออนไลน์เร่งรัดกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์
http://tabletsurvey.mict.go.th และจัดพิมพ์ส่งให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียด

19 มิ.ย. 58

การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายละเอียด

21 พ.ค. 58

คำขอตั้งงบประมาณงบลงทุนปี 2559-2560  ดาวน์โหลดรายละเอียด

21 พ.ค. 58

ขออนุมัติงบประมาณปี 2558 ค่าตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง  รายละเอียด

18 พ.ค. 58

ด่วนที่สุด... ขณะนี้ระบบ DMC เปิดระบบแล้ว ให้โรงเรียนเริ่มดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 ให้เรียบร้อย ที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec58/
...ขอเชิญคณะทำงานข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 และคณะทำงานบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (itec)
 ฉบับแก้ไขปรับปรุง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ดาวน์โหลดคำสั่งเครือข่ายข้อมูลฯ | เครือข่าย ITEC
...ขอเชิญคุณครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามจุดอำเภอที่สังกัด ดังนี้
  1.อำเภอขุขันธ์ ร.ร.สังกัด อ.ขุขันธ์ วันที่ 25 พ.ค. 58 ที่ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3
  2.อำเภอปราค์กู่ ร.ร.สังกัด อ.ปรางค์กู่ วันที่ 26 พ.ค. 58 ที่ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลปรางค์กู่
  3.อำเภอไพรบึง ร.ร.สังกัด อ.ไพรบึง วันที่ 27 พ.ค. 58 ที่ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลไพรบึง
  4.อำเภอภูสิงห์ ร.ร.สังกัด อ.ภูสิงห์ วันที่ 28 พ.ค. 58 ที่ห้องประชุม ร.ร.บ้านตะเคียนราม
ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ | หนังสือเชิญคณะทำงานเข้าประชุม

28 เม.ย. 58

ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2558 รายละเอียด |  ผลการทดสอบ O-Net/NT

17 เม.ย. 58

การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายละเอียด

16 เม.ย. 58

ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายละเอียด | ร่างแนวทางการดำเนินงานฯ

1 เม.ย. 58

การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบมรม ณ ต่างประเทศ รายละเอียด

30 มี.ค. 58

การจัดสรรงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2557  งบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและประปา) รายละเอียด

16 มี.ค. 58

เอกสารการใช้เงินนอกงบประมาณ (รายได้สถานศึกษา) ในการเดินทางไปต่างประเทศ รายละเอียด

27 ม.ค. 58

การรายงานผลการบริหารงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด

27 ม.ค. 58

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก รายละเอียด

23 ม.ค. 58

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (70%) รายละเอียด

13 ม.ค. 58

แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายละเอียด

13 ม.ค. 58

แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (นิคม 3ฯ/ บ้านหนองเชียงทูน/ บ้านระกา/ บ้านขี้นาค/ บ้านขนุนฯ รายละเอียด

 

ข่าวที่ผ่านมา