อำนวยการ|บุคคล|นโยบายและแผน|ส่งเสริมฯ|นิเทศ ติดตามฯ|การเงิน |โรงเรียน

กลุ่มนโยบายและแผน

10 เม.ย. 57

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายงานข้อมูลสารสนเทศระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รายละเอียด | คำสั่ง

10 เม.ย. 57

การจัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา รายละเอียด

4 เม.ย. 57

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสำรวจความเสียหายและการจัดทำคำของบประมาณ งบกลางของสถานศึกษา รายละเอียด

24 มี.ค. 57

จัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ โรงเรียนดีศรีตำบล (44 โรงเรียน) รายละเอียด

10 มี.ค. 57

การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียด

10 มี.ค. 57

การจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษา ระยะที่ 2 สิ้นปีการศึกษา 2556 รายละเอียด

4 มี.ค. 57

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (70%) รายละเอียด

4 มี.ค. 57

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (30%) รายละเอียด

6 ก.พ. 57

ขอ ให้ท่านตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลและยืนยันข้อมูล สิ่งก่อสร้าง ทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.พ. 57 ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

5 ก.พ. 57

การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ดาวน์โหลด

31 ม.ค. 57

การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 ดาวน์โหลด

3 ม.ค. 57

ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สพฐ.ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณตามโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอิน เทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 และ ม.1 จึงขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://www.obecnet.bopp.go.th ดังนี้
1. กรอกข้อมูลบุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียน
2. กรอกข้อมูลสำรวจความต้องการโทรทัศน์สีขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ
3. กรอกข้อมูลสำรวจความต้องการโทรทัศน์สีขนาด 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ IP TV
4. กรอกข้อมูลสำรวจความต้องการ Upgrade ระบบปฏิบัติการเดิมเป็น Windows 8
จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 ม.ค. 56 และเขตจะทำการยืนยันข้อมูลให้ หากโรงเรียนใดไม่ดำเนินการภายในวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าโรงเรียนได้สละสิทธิ์การขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557
username และ password ให้ใช้รหัส smis 8 หลัก

20 ธ.ค. 56

การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูป ปีการศึกษา 2557-2558
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูป ปีการศึกษา 2557-2558 ของโรงเรียนในสังกัดเรียบร้อยแล้ว ขอให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูล หากมีความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดประการใด ให้แจ้งแก้ไขมายังกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 3 ม.ค. 57 หากโรงเรียนใดไม่ดำเนินการตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องแล้ว หนังสือราชการและรายละเอียด | ตารางแผนชั้นเรียน

14 พ.ย. 56

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์   รายละเอียด

14 พ.ย. 56

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (70 เปอร์เซ็น) รายละเอียด

11 พ.ย. 56

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556
     สพฐ.จะจัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ 2/2556 โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 56 โดยจัดสรรงบประมาณให้ครั้งที่ 1 คิด 70 เปอร์เซ็น ของจำนวนนักเรียน และจัดสรรเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ให้ครบ 100 เปอร์เซ็น ในระบบ DMC ณ วันที่ 10 พ.ย. 56 เท่านั้น รายละเอียด

15 ต.ค.56

การบันทึกข้อมูลปีการศึกษา 2556 เทอม 2 (นักเรียนรายบุคคล/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)
    ตามที่ได้กำหนดปฏิทินการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ข้อมูลภาคเรียนที่ 2 สรุป 3 โปรแกรม ดังนี้
    1. สิ่งก่อสร้าง บันทึกข้อมูลที่
http://data.bopp-obec.info/building/ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2556  ดาวน์โหลดคู่มือ
    2. ข้อมูลครุภัณฑ์ บันทึกข้อมูลที่
http://data.bopp-obec.info/emis/ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
    3. บันทึกนักเรียนรายบุคคล เทอม 2 ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec56/ ให้แ้ล้วเสร็จภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
    ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนดำเนินการบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จตามวัน เวลา ที่กำหนด  ดาวน์โหลดหนังราชการ

8 ต.ค. 56

ซักซ้อมความเข้าใจการขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาโรงเรียนประสบอุทกภัย/วาตภัย (74 โรง) รายละเอียด

3 ต.ค. 56

เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หนังสือราชการ | รายละเอียด.zip | รายละเอียด.rar

27 ก.ย. 56

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  รายละเอียด

27 ก.ย. 56

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 รายละเอียด

24 ก.ย. 56

ซักซ้อมความเข้าใจการขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาโรงเรียนประสบอุทกภัย/วาตภัย
หนังสือ/เกณฑ์และแนวทางดำเนินงาน  | แบบประมาณการ

9 ก.ย. 56

การจัดสรรงบประมาณปี 2556 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
      ให้โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบ และเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ 2556
รายละเอียด

26 ส.ค. 56

แจ้งแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียนอายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน นักเรียนอายุเกินเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 12 หลัก (นักเรียนติด G)
      ขอให้โรงเรียนศึกษาแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อนฯ และตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ระบบจะเปิดให้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระหว่างวัีนที่ 23-31 สิงหาคม 2556 หากพ้นกำหนดข้อมูลจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลอัตโนมัติ  หนังสือและแนวทางการดำเนินงาน

20 ส.ค. 56

แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2556 เพิ่มเติม จำนวน 9 โรง รายละเอียด

20 ส.ค. 56

การจัดสรรงบประมาณปี 2556 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีโรงเรียนขนาดเล็กมาเรียนรวมภาคเรียนที่ 1/2556 ครั้งที่ 2 จำนวน 10 โรง รายละเอียด

20 ส.ค. 56

จัดสรรงบประมาณปี 2556 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 10 โรง รายละเอียด

9 ส.ค. 56

การปรับปรุงพิกัดโรงเรียนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สพฐ.
     ด้วย สพฐ. ได้พัฒนาระบบงานสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ GIS และจัดทำคู่มือการจัดเก็บค่าพิกัดด้วยโทรศัพท์ Smart Phone และ iPhone เพื่อดำเนินการจัดเก็บค่าพิกัดของโรงเรียนที่ถูกต้อง
     จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดเก็บค่าพิกัดที่ถูกต้อง และส่งค่าพิกัดมาที่ E-mail :
dmcbopp@gmail.com และ sisaket3@windowslive.com ภายในวันที่ 31 ส.ค. 56 คู่มือการจัดเก็บ

8 ส.ค. 56

แจ้ง โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรระบบอินเทอร์เน็ตตามแผนงานโครงการพัฒนาเครือข่าย สารสนเทศเพื่อการศึกษา (UniNet) จำนวน 9 แห่ง ตอบแบบสำรวจข้อมูลการใช้งานระบบเครือข่ายดังกล่าว ที่เว็บไซต์ www.chk.moe.go.th ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ค. 56
---บ้าน ระกา, บ้านใจดี, บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ, บ้านกันจาน, บ้านสะเดาใหญ่, นิคม 3ฯ, ขุขันธ์วิทยา, บ้านชำแระกลาง, บ้านสวงษ์พัฒนาศึกษา

7 ส.ค. 56

ารจัดสรรค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
     เพื่อเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในการซ่อมบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สถานศึกษาฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2552 จำนวน 57 แห่ง
หนังสือ/บัญชีรายชื่อ | แบบฟอร์มรายงานการซ่อมบำรุง

5 ส.ค. 56

แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2556 เพิ่มเติม
     ร.ร.อนุบาลไพรบึง/บ้านสำโรงพลัน/บ้านสวาย-สนวน/บ้านตราด/บ้านมะขามภูมิ/บ้านโพงกอก/บ้านทุ่ม(อสพป.3)/บ้านพราน/บ้านติ้ว รายละเอียด

10 ก.ค. 56

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (30%) รายละเอียด

1 ก.ค. 56

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2556
    สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จะดำเนินการออกติดตาม ตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูลโรงเรียน ในระหว่างวันที่ 10-15 ก.ค. 56 เวลา 09.00-16.30 น.
รายละเอียด | กำหนดรุ่น

1 ก.ค. 56

การจัดสรรงบประมาณปี 2556 ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนและชุดฝึกทักษะนักเรียน
   สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้ดำเนินการพิจารณาจัดสรรรายการวัสดุดังกล่าวให้โรงเรียนในสังกัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดตามบัญชีจัดสรร | หนังสือราชการ

18 มิ.ย. 56

จัดสรรงบประมาณปี 2556 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
     หนังสือราชการ | รายการประมาณราคา ปี 2556 | แนวปฏิบัติ

18 มิ.ย. 56

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียนประชุมในวันที่ 19 มิ.ย. 56 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 หนังสือราชการ | รายชื่อโรงเรียน

14 มิ.ย. 56

ขอข้อมูลโรงเรียนพื้นฐานในสังกัด
     ด้วยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สพฐ. ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และโครงการคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการเรียนการสอน และ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จะดำเนินการกรอกข้อมูลให้เองตามข้อมูล  DMC56 ณ วันที่ 20 มิ.ย. 56 (ร.ร.ไม่ต้องกรอก) จึงแจ้งมาเพื่อทราบและให้โรงเรียนรีบดำเนินการกรอกข้อมูล DMC56 ให้แล้วเสร็จตามวัน เวลาที่กำหนด หนังสือราชการ | แบบฟอร์ม

14 มิ.ย. 56

กรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2556 (Data management center 2013)
     ขอให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลสารสนเทศ (10 มิ.ย. 56) ที่เว็บไซต์
http://portal.bopp-obec.info/obec56/ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มิ.ย. 56 หนังสือราชการ

14 มิ.ย. 56

การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาด้วยระบบสารสนเทศ (emis)
     ขอให้โรงเรียนบันทึกรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศ (emis) ทางเว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/emis/ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ก.ค. 56
หนังสือราชการ| คู่มือการกรอกข้อมูล

23 พ.ค. 56

การรายงานข้อมูลด้านอ่านออก เขียนได้ ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ในระบบ e-MES
     ให้ทุกโรงเรียนเข้าไปกรอกข้อมูลด้้านอ่านออก เขียนได้ ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2555 ทางเว็บไซต์ http://eme3.obec.go.th โดยใช้รหัสโรงเรียน obec จำนวน 6 หลัก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พ.ค. 56 หากสงสัยสอบถามได้ที่คุณอุไร บุญแปลง โทร. 085-6354087 หนังสือราชการ | คำแนะนำ

22 พ.ค. 56

ติดตามการดำเนินการตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
     สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอให้โรงเรียนกรอกรายละเอียดตามแบบติดตามการดำเนินการตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ส่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 56 รายละเอียด

16 พ.ค. 56

ให้ โรงเรียนกรอกข้อมูล จำนวนนักเรียนแยกเพศ ชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนปัจจุบันของปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 ผ่านเว็บไซต์ http://sch56.bopp-obec.info โดยใช้ username และ password เดิมของระบบ DMC สิ้นปีการศึกษา 2555 ทั้งนี้ ให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 เท่านั้น ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกข้อมูล | ตรวจสอบการกรอกข้อมูลได้ที่นี่ กรอกข้อมูลเสร็จแล้วอย่าลืม "บันทึก" ข้อมูลนะคะ

23 เม.ย. 56

>>การจัดส่งโปรแกรมควบคุมและกำหนดสิทธิ์ของแท็บเล็ตพีซี
ให้โรงเรียนมาติดต่อขอรับโปรแกรมควบคุมและกำหนดสิทธิ์แท็บเล็ตและคู่มือการ ใช้งานที่งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน ระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2556 และหากโรงเรียนใดไม่เข้าใจการใช้งานให้ติดต่อที่เจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าว รายละเอียด

17 เม.ย. 56

ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิืบัติการประจำปีการศึกษาของโรงเรียน หนังสือราชการ
     ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการได้ที่ http://plan.ssk3.go.th/plan.htm ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม 1| แบบฟอร์ม 2

17 เม.ย. 56

ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก หรือโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลาง ดาวน์โหลด

9 เม.ย. 56

เอกสารประกอบการดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
>>
การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (รองสมชัย แสงสว่าง) (ppt)
>>
นำเสนอกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาฯ (ppt)
>>
ผังการใช้เงินงบประมาณ (ppt)
>>
เอกสารแผนพัีฒนาคุณภาพสถานศึกษา56 (MSword)
>>
ตัวอย่างข้อมูลทั่วไปโรงเรียนสุขเจริญ (MSword)
>>
ฟอร์มใบงานให้กรอก (MSword)
>>
เอกสารการทำใบงาน (MSword)
>>
แบบทดสอบอบรมแผนโรงเรียน 1-4 เมษายน 56 (MSword)

29 มี.ค. 56

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (70%)
     บัญชีจัดสรรดูได้จากไฟล์ข้อมูลหน้าที่ 1131-1331 ขณะนี้อยู่ระหว่างโอนเงินให้โรงเรียนต่อไป
หนังสือราชการ | บัญชีจัดสรร

27 มี.ค. 56

การขอเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา
    ด้วย กพท.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 56 มีมติเห็นชอบให้โรงเรียนบ้านไทยถาวรโคกแดงประสานมิตร เปลียนชื่อเป็น
"โรงเรียนเพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี" เอกสารดังแนบ

27 มี.ค. 56

การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
     ด้วย กพท.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 56 มีติให้โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วมบางช่วงชั้น จำนวน 6 โรงเรียน ดังเอกสารแนบท้าย

27 มี.ค. 56

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556
     สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556 และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องที่โรงเรียนดำเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการฯ ทั้ง 5 กลยุทธ์ และจัดส่งทาง E-mail :
u778898@hotmail.com โทร. 085-6354087 คุณอุไร บุญแปลง หนังสือนำส่ง | ฟอร์มตัวชี้วัดที่ต้องรายงาน | รายละเอียดตัวชี้วัด

19 มี.ค. 56

ขออนุญาตติดตั้งระบบและทดสอบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Solution)
     สพฐ. ได้จัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Solution) จากบริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อบริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สายให้มีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร (14 โรง) อนุญาตให้ บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าดำเินินการติดตั้งระบบทดสอบเครือข่ายไร้สาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียด

19 มี.ค. 56

การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
     สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จะจัดให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ให้ครูผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการระหว่างวันที่ 1-4 เม.ย. 56 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมจตุรมิตร
รายละเอียด

8 มี.ค. 56

แจ้ง จัดสรรรายการอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต) พร้อมระบบและรายการโทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร (58 แห่ง) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายละเอียดคุณลักษณะระบบควบคุมคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)ฯ และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลด หนังสือราชการ/รายละเอียด 1/รายละเอียด 2

6 มี.ค. 56

ร่างแนวทางการดำิเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้อง เป็นไปในทางเดียวกัน  ดาวน์โหลดที่นี่

5 มี.ค. 56

การจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษา ระยะที่ 2 สิ้นปีการศึกษา 2555
     สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอความร่วมมือให้โรงเรียนดำเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษาระยะที่ 2 ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2556 เพื่อรวบรวมส่ง สพฐ. ประมวลผลต่อไป
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ/ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลด้านการศึกษา ระยะที่ 2 (OBEC55 ระยะที่ 2)

31 ม.ค. 56

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับตำบล
     ด้วย ศธ. มีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กด้วยการเคลื่อนย้ายนักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ใกล้เคียงกันมาเรียนรวมกันโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางฯ
     สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอให้ท่านดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาและประชุมเพื่อดำเนินการตามโครงการในวันที่ 5 ก.พ. 56 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรมิตร
รายละเอียด | แบบกรอกข้อมูล

24 ม.ค. 56

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (30%)
      ด้วย สพฐ. อนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2556 แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ กิจกรรมการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (30%) ตามข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 55
 รายละเอียด

23 ม.ค. 56

การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รายการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2555
     ด้วย สพฐ. อนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2556 แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ตามข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 55 การใช้จ่ายงบประมาณรายการดังกล่าว ให้เป็นไปตามเกณฑ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนและจะโอนเงินให้โรงเรียนโดยตรงต่อไป รายละเอียด

17 ม.ค. 56

การสำรวจความขาดแคลนและต้องการวัสดุการศึกษา รายการชุดฝึกทักษะและโต๊ะ-เก้า้อี้นักเรียน
     สพป.ศก.3 ขอให้โรงเรียนดำเนินการสำรวจความขาดแคลนและต้องการวัสดุการศึกษา ตามแบบสำรวจที่แนบ จัดส่งเขตพื้นที่ภายในวันที่ 22 ม.ค. 56 โดยจัดส่งแบบสำรวจช่องทางอีเมล ua250985@hotmail.com รายละเอียด | แบบสำรวจ

11 ม.ค. 56

การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนในฝัน
     สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณมาใ้ห้โรงเรียนในฝัน จำนวน 5 โรง (บ้านตูม, บ้านสำโรงพลัน, บ้านห้วยตามอญ, บ้านตะเคียนราม, บ้านปราสาทเยอ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,760,000 บาท สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอเชิญเข้าประชุมในวันที่ 15 ม.ค. 56 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ชั้น 2) สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รายละเอียด

10 ม.ค. 56

การตรวจสอบข้อมูลการจัดสรรโทรทัีศน์สีพร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรัีบห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
     ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรแท็บเล็ตระยะที่ 1 จำนวน 58 แห่ง ตรวจสอบข้อมูลตามบัญชีจัดสรร หากมีแก้ไขให้รีบแจ้งที่กลุ่มนโยบายและแผน โทร. 045-671259 ต่อ 119 (นุชษราวรรณ)
รายละเอียด

10 ม.ค. 56

การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีศรีตำบล
     สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอเรียนเชิญโรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้(ที่แนบ) เข้าประชุมในวันที่ 15 ม.ค. 56 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ชั้น 2) สพป.ศก.3
รายละเอียด | แนวทางการบริหารงบประมาณ

 

ข่าวที่ผ่านมา