อำนวยการ|บุคคล|นโยบายและแผน|ส่งเสริมฯ|นิเทศ ติดตามฯ|การเงิน |โรงเรียน

กลุ่มนโยบายและแผน

31 ส.ค.58

การค้ำประกันความชำรุดบกพร่องเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โซน 2 ส่งมาทางเมล sisaket3@windowslive.com รายละเอียด

27 ส.ค.58

การจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง (20 โรง)  รายละเอียด

24 ส.ค.58

การจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหาอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทดแทนที่ชำรุด (38 โรง) รายละเอียด

24 ส.ค.58

การจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) รายละเอียด

24 ส.ค.58

การจัดสรรงบประมาณปี 2558 สำหรับพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ BBL (บ้านละเบิกตาฮีง, นิคม 2, บ้านคำเผือ, บ้านบ่อทอง, บ้านท่าคอยนาง, บ้านสำโรง, บ้านบ่อ, บ้านตาเจา, บ้านตาจวน, บ้านมะขามภูมิ, บ้านพรหมเจริญ, บ้านขะยูงฯ) รายละเอียด

24 ส.ค.58

การจัดสรรงบประมาณปี 2558 สำหรับดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาและอัตลักษณ์ของโรงเรียน ในระดับอำเภอ (บ้านระกา, บ้านกุดปราสาท, หนองอารีพิทยา, บ้านนาตราว) รายละเอียด

24 ส.ค.58

การจัดสรรงบประมาณปี 2558 สำหรับการบริหารงานโรงเรียน เพิ่มเติม (9 โรง ได้แก่ บ้านกฤษณา, บ้านดินแดง, บ้านคูสี่แจ, วัดบ้านประอางฯ, บ้านกระแมด, บ้านตราด, บ้านไม้แก่น, บ้านชำแระ, บ้านโพนปลัด) รายละเอียด

24 ส.ค.58

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา รายละเอียด

24 ส.ค.58

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  รายละเอียด

21 ส.ค.58

การจัดสรรงบประมาณปี 2558 ค่าวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน รายละเอียด

14 ส.ค.58

ารบันทึกข้อมูลประชากรวัยเรียน (ทร.14)  
*** ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานกลุ่ม กพศ. มารับเอกสารข้อมูลและไปมอบให้โรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้ให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลที่เว็บไซต์
http://202.29.213.220/datachild/  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน 2558  รายละเอียด

14 ส.ค.58

ขออนุมัติเรียกเงินอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ 2/2557 คืน กรณีนักเรียนซ้ำซ้อน
    ให้แสกนเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน บิดา-มารดา สูจิบัตร ใบแสดงผลการเรียน เป็นไฟล์ PDF ส่งอัพขึ้นทโปรแกรม DMC2015 เมนูโรงเรียน--อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ี 31 สิงหาคม 2558 มิเช่นนั้นจะถูกเรียกเงินคืนในภาคเรียนถัดไป  รายละเอียด

13 ส.ค.58

การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด

10 ส.ค.58

เรื่อง การซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยใช้เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 และงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด

21 ก.ค.58

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลกลาง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ระหว่างวันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2558 ณ บ้านสวนคุณตา แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียด

21 ก.ค.58

การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  รายละเอียด

21 ก.ค.58

การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับโรงเรียนในสังกัด 110 โรง รายละเอียด

30 มิ.ย.58

ให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงรายงานรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามที่โรงเรียนได้ดำเนินการในปัจจุบัน และจัดส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 6 ก.ค. 58 รายละเอียด

19 มิ.ย.58

อนุญาตให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และระบบของห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom) (บ้านกันทรารมย์) รายละเอียด

19 มิ.ย.58

ด่วนที่สุด... การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
    ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรอกข้อมูลส่งซ่อมผ่านระบบออนไลน์เร่งรัดกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์
http://tabletsurvey.mict.go.th และจัดพิมพ์ส่งให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียด

19 มิ.ย. 58

การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายละเอียด

21 พ.ค. 58

คำขอตั้งงบประมาณงบลงทุนปี 2559-2560  ดาวน์โหลดรายละเอียด

21 พ.ค. 58

ขออนุมัติงบประมาณปี 2558 ค่าตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง  รายละเอียด

18 พ.ค. 58

ด่วนที่สุด... ขณะนี้ระบบ DMC เปิดระบบแล้ว ให้โรงเรียนเริ่มดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 ให้เรียบร้อย ที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec58/
...ขอเชิญคณะทำงานข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 และคณะทำงานบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (itec)
 ฉบับแก้ไขปรับปรุง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ดาวน์โหลดคำสั่งเครือข่ายข้อมูลฯ | เครือข่าย ITEC
...ขอเชิญคุณครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามจุดอำเภอที่สังกัด ดังนี้
  1.อำเภอขุขันธ์ ร.ร.สังกัด อ.ขุขันธ์ วันที่ 25 พ.ค. 58 ที่ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3
  2.อำเภอปราค์กู่ ร.ร.สังกัด อ.ปรางค์กู่ วันที่ 26 พ.ค. 58 ที่ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลปรางค์กู่
  3.อำเภอไพรบึง ร.ร.สังกัด อ.ไพรบึง วันที่ 27 พ.ค. 58 ที่ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลไพรบึง
  4.อำเภอภูสิงห์ ร.ร.สังกัด อ.ภูสิงห์ วันที่ 28 พ.ค. 58 ที่ห้องประชุม ร.ร.บ้านตะเคียนราม
ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ | หนังสือเชิญคณะทำงานเข้าประชุม

28 เม.ย. 58

ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2558 รายละเอียด |  ผลการทดสอบ O-Net/NT

17 เม.ย. 58

การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายละเอียด

16 เม.ย. 58

ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายละเอียด | ร่างแนวทางการดำเนินงานฯ

1 เม.ย. 58

การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบมรม ณ ต่างประเทศ รายละเอียด

30 มี.ค. 58

การจัดสรรงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2557  งบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและประปา) รายละเอียด

16 มี.ค. 58

เอกสารการใช้เงินนอกงบประมาณ (รายได้สถานศึกษา) ในการเดินทางไปต่างประเทศ รายละเอียด

27 ม.ค. 58

การรายงานผลการบริหารงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด

27 ม.ค. 58

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก รายละเอียด

23 ม.ค. 58

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (70%) รายละเอียด

13 ม.ค. 58

แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายละเอียด

13 ม.ค. 58

แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (นิคม 3ฯ/ บ้านหนองเชียงทูน/ บ้านระกา/ บ้านขี้นาค/ บ้านขนุนฯ รายละเอียด

30 ธ.ค. 57

การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2558 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก รายละเอียด

30 ธ.ค. 57

แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียด

23 ธ.ค. 57

การดำเนินการตามโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  รายละเอียด

23 ธ.ค. 57

แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (11 โรง)  รายละเอียด

23 ธ.ค. 57

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบลงทุน ค่่าครุภัณฑ์  รายละเอียด

23 ธ.ค. 57

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 25 โรงเรียน รายละเอียด

22 ธ.ค. 57

การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด

22 ธ.ค. 57

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (30 %) รายละเอียด

19 ธ.ค. 57

จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์และระบบงานพัสดุเพื่อบันทึกข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) รายละเอียด

9 ธ.ค. 57

แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (บ้านกันแตสระรุน, บ้านโพง, บ้านภูมิศาลา)  รายละเอียด

9 ธ.ค. 57

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (15 โรงเรียน) รายละเอียด

9 ธ.ค. 57

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (68 โรงเรียน) รายละเอียด

 

เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (68 โรงเรียน)
      ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนที่มีรายชื่อตามบัญชีจัดสรรฯ ประชุมรับฟังการบริหารจัดการงบประมาณในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรมิตร
รายละเอียด  

 

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2558 (108 โรง)
ให้ประชุมในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมจตุรมิตร
ดาวน์โหลด | รายชื่อโรงเรียน

17 ต.ค. 57

การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ตรวจสอบ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในระบบ DMC เพื่อขอรับจัดสรร งบประมาณค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐาน รอบ 2 ภายในวันที่ 10 พ.ย 57 ที่เว็บไซต์
http://portal.bopp-obec.info/obec57
1. แก้ไขข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนให้ตรงกับปัจจุบัน
2. แก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่ให้ถูกต้องมากที่สุด
3. ย้ายเข้า ย้ายออกนักเรียนตามความเป็นจริง
โรงเรียนสามารถยืนยันและยกเลิกได้จนถึงวันที่ 10 พ.ย.57 
 รายละเอียด

17 ต.ค. 57

การจัดสรรประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (70%) รายละเอียด

17 ต.ค. 57

จัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียด

6 ก.ย. 57

แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียด

24 ก.ย. 57

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๗ ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนให้โรงเรียนในสังกัด ๑๐ โรงเรียน  ขอให้โรงเรียนตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป  รายละเอียด

24 ก.ย. 57

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา งบเงินอุดหนุน (ค่าไฟฟ้า) รายละเอียด

10 ก.ย. 57

แจ้งประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่ม และประธานชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาส
เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินการโครงการและแบบประเมินโครงการ การพัฒนารประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
**ดาวน์โหลดแบบประเมินโครงการประจำปีงบประมาณ 2557
**ดาวน์โหลดรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
**ปฏิทิน SBM

9 ก.ย. 57

ด่วนที่สุด ตรวจ สอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลต้นปีการศึกษา 2557 (10 มิ.ย. 57) ที่ต้องตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติมให้ครบทุกรายการ (51 โรงเรียน) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.ย. 57 ดาวน์โหลดเพื่อตรวจสอบ (เป็นข้อมูลตรวจสอบ ณ วันที่ 9 กันยายน 2557) 

5 ก.ย. 57

จัดสรรงบประมาณปี 2557  งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)  บ้านโคกสูง, วัดเขียน รายละเอียด

5 ก.ย. 57

การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 89 โรงและบ้านภูมิศาลา, ขุขันธ์วิทยา รายละเอียด

5 ก.ย. 57

การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็ก  รายละเอียด

5 ก.ย. 57

จัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 9 โรง  บัญชีจัดสรร

29 ส.ค. 57

ด่วนที่สุด เชิญ คณะทำงานเครือข่าย ITEC ระดับโรงเรียน จำนวน 21 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูล ทร.14 ในวันที่ 1-2 ก.ย.57 ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  หนังสือสั่งการ

29 ส.ค. 57

ด่วนที่สุด ตรวจสอบและซ่อมข้อมูลสิ้นปี 2556 และ 10 มิ.ย. 2557
**ในรอบซ่อมนี้ไม่ให้ทำการย้ายเข้า ย้ายออก ออกกลางคัน/จำหน่าย  เพื่อไม่ให้จำนวนนักเรียนเปลี่ยนแปลง
  หนังสือราชการ
ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.ย. 57
*
ข้อมูลต้นปีการศึกษา 2557 (10 มิ.ย. 57) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ก.ย. 57

15 ส.ค. 57

ดาวน์โหลดคู่มือการรายงานผลการดำเนินงาน ด้านโอกาสทางการศึกษาระดับสถานศึกษาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดคู่มือ

8 ส.ค. 57

คำสั่งแต่ตั้งคณะทำงานบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) ระดับเครือข่ายโรงเรียน
    
ด้วย สพป.ศก.3 กำหนดนโยบายที่จะพัฒนาระบบ ICT ภายในสำนักงานและโรงเรียนในสังกัด เพื่อยกระดับคุณภาพการทำงานและการเรียนรู้ของนักเรียน จึงแต่งตั้งคณะทำงานระดับโรงเรียนเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนางานดัง กล่าว
     และขอให้คณะทำงานทุกคนร่วมอบรม ประชุมชี้แจงนโยบายในวันศุกร์ที่ 15 ส.ค. 57 ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ศก.3
รายละเอียด | คำสั่ง

8 ส.ค. 57

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหาร (e-Office)
  
ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 กำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้ ICT เพื่อกาบริหารฯ ระหว่างวันที่ 15-25 ส.ค. 57 ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3 ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเข้าอบรมตามรุ่น วัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด รายละเอียด

7 ส.ค. 57

ด่วนที่สุด กรอกข้อมูลเพื่อประกอบการรับจัดสรรคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ที่เว็บไซต์ http://obecict.bopp.go.th ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2557 รายละเอียด  
**เบื้องต้นเข้าใช้งานโดยใช้รหัส smis 8 หลัก เช่น 3030001  เป็นต้น

  เรื่อง จัดสรรค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียด

1 ส.ค. 57

กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558 งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายละเอียดทั้งหมด

28 ก.ค. 57

แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนดีศรีตำบลจำนวน 10 โรง) รายละเอียด  | เอกสารแนบ

25 ก.ค. 57

จัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อดำเนินการจัดซื้อสื่อวัสดุ/หนังสือห้องสมุด
(บ้านห้วยตามอญ, เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง,บ้านดู่,บ้านตาสุด,บ้านสวาย,บ้านปรือคัน,บ้านแซรสะโบว)
รายละเอียด

  เรื่อง รายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557
    
ให้ โรงเรียนในสังกัด สพป.ศก.3 ทุกโรงเรียน รายงานการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าเป็นรายเดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ค.2557 เพื่อพิจารณาหาแนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน ให้ ดาวน์โหลดฟอร์ม และส่งไฟล์มาที่เมล ua250985@hotmail.com ภายในวันที่ 28 ก.ค. 57 (รหัส per_code ให้ใช้ รหัส obec 6 หลัก เช่น 530...)

25 ก.ค. 57

การจัดสรรงบประมาณปี 2557 ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนและชุดฝึกทักษะนักเรียน รายละเอียด

9 ก.ค. 57

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (30%)  รายละเอียด

9 ก.ค. 57

การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 รายละเอียด

9 ก.ค. 57

ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ประจำปี พ.ศ.2557  หนังสือราชการ | รายชื่อโรงเรียน 34 แห่ง | รายละเอียด

23 มิ.ย. 57

การ จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2557 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวน 91 โรง)
   จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2557 รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จึงขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กร่วมประชุมในวันที่ 24 มิ.ย. 57 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
รายชื่อโรงเรียน

27 พ.ค. 57

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557
     วันที่ 3 มิ.ย. 57 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ที่ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3
     วันที่ 4 มิ.ย. 57 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอปรางค์กู่ ที่โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
     วันที่ 5 มิ.ย. 57 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอไพรบึง ที่โรงเรียนอนุบาลไพรบึง
     วันที่ 6 มิ.ย. 57 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ ที่โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
รายละเอียด | กำหนดรุ่น/กำหนดการ

26 พ.ค. 57

เรื่อง ประชุมชี้แจงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557
    
ขออนุญาตให้คณะทำงานเครือข่ายสารสนเทศระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 หนังสือราชการ | คำสั่งคณะทำงาน

23 พ.ค. 57

เตรียมการ และจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (10 มิถุนายน 2557) สพฐ. จะเปิดระบบให้เข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 - 15 มิถุนายน 2557 ที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec57/  
(***ขณะนี้สามารถกรอกข้อมูลนักเรียนเข้าใหม่ได้เลยนะคะ โรงเรียนไม่ต้องไปเลื่อนชั้น ซ้ำชั้น จบการศึกษาอีกนะคะ) หนังสือราชการ
     รายละเอียดการจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลดังนี้
     1.สำรวจ/ตรวจสอบรายชื่ีอนักเรียนที่มี่อยู่ในปัจจุบัน ในภาคเรียนที่ 1/2557 เพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบ DMC 
       - นักเรียนเข้าใหม่ 
(แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียน) (แบบเก็บข้อมูล ส่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3)
       - นักเรียนที่ย้ายเข้า
       - นักเรียนที่ย้ายออก/จำหน่าย
     2.เตรียมเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อส่งเขตพื้นที่การศึกษา
(แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่ติด G)

23 พ.ค. 57

เรื่อง การกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต) ประจำปีงบประมาณ 2557
      ขอให้สถานศึกษาในสังกัดบันทึกข้อมูลครู นักเรียน และห้องเรียน โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ www.obecnet.bopp.go.th โดยใช้เบราเซอร์ Google Chrome ตามคู่มือการใช้งานระดับโรงเรียนที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 //รบกวนโรงเรียนที่ทำการยืนยันไปแล้วตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งนะคะ  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน | หนังสือราชการ

16 พ.ค. 57

จัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา (15 โรง) รายละเอียด

10 เม.ย. 57

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายงานข้อมูลสารสนเทศระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รายละเอียด | คำสั่ง

10 เม.ย. 57

การจัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา รายละเอียด

4 เม.ย. 57

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสำรวจความเสียหายและการจัดทำคำของบประมาณ งบกลางของสถานศึกษา รายละเอียด

24 มี.ค. 57

จัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ โรงเรียนดีศรีตำบล (44 โรงเรียน) รายละเอียด

10 มี.ค. 57

การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียด

10 มี.ค. 57

การจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษา ระยะที่ 2 สิ้นปีการศึกษา 2556 รายละเอียด

4 มี.ค. 57

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (70%) รายละเอียด

4 มี.ค. 57

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (30%) รายละเอียด

6 ก.พ. 57

ขอ ให้ท่านตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลและยืนยันข้อมูล สิ่งก่อสร้าง ทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.พ. 57 ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

5 ก.พ. 57

การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ดาวน์โหลด

31 ม.ค. 57

การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 ดาวน์โหลด

3 ม.ค. 57

ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สพฐ.ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณตามโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอิน เทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 และ ม.1 จึงขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://www.obecnet.bopp.go.th ดังนี้
1. กรอกข้อมูลบุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียน
2. กรอกข้อมูลสำรวจความต้องการโทรทัศน์สีขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ
3. กรอกข้อมูลสำรวจความต้องการโทรทัศน์สีขนาด 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ IP TV
4. กรอกข้อมูลสำรวจความต้องการ Upgrade ระบบปฏิบัติการเดิมเป็น Windows 8
จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 ม.ค. 56 และเขตจะทำการยืนยันข้อมูลให้ หากโรงเรียนใดไม่ดำเนินการภายในวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าโรงเรียนได้สละสิทธิ์การขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557
username และ password ให้ใช้รหัส smis 8 หลัก

 

ข่าวที่ผ่านมา