อำนวยการ|บุคคล|นโยบายและแผน|ส่งเสริมฯ|นิเทศ ติดตามฯ|การเงิน

กลุ่มนโยบายและแผน

29 มี.ค. 59

การรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด

9 มี.ค. 59

การปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2558 ในระบบ DMC รายละเอียด

9 มี.ค. 59

การจัดทำข้อมูลต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) ปีงบประมาณ 2558
หนังสือราชการ | เอกสารแนบ

26 ม.ค. 59

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ รายละเอียด

7 ม.ค. 59

แนวทางการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียด | เอกสารแนบ

7 ม.ค. 59

การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงาน รายละเอียด

18 ธ.ค. 58

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (70%) รายละเอียด

15 ธ.ค. 58

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (30%) รายละเอียด

15 ธ.ค. 58

การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25585 รายละเอียด

30 พ.ย. 58

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจกปี 2559 โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) รายละเอียด

24 พ.ย. 58

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ตามแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนสู่มาตฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล รายละเอียด

ฅ18 พ.ย. 58

ขอความอนุเคราะห์ตรวจนับจำนวนประชากรวัยเรียน (ทร.14) และตอบแบบสำรวจแนวโน้มจำนวนนักเรียนในอนาคต 5 ปี (ใช้ข้อมูล ทร.14)
**เนื่องจากจำนวนประชากรวัยเรียนที่บันทึกในโปรแกรมออนไลน์ ทร.14 ไม่ตรงกับจำนวนประชากรวัยเรียนใน ทร.14 ที่แจกให้ จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนให้ตรวจนับจำนวนในกระดาษ ทร.14 และบันทึกในโปรแกรมออนไลน์ให้จำนวนตรงกัน  ส่งไฟล์ที่sisaket3@windowslive.com ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  รายละเอียด | แบบฟอร์ม

10 พ.ย. 58

แจ้งทุกโรงเรียน รายงานค่าไฟฟ้าประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2558 ทางโทรศัพท์หมายเลข 086-4616528, 081-7911362 ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  รายละเอียด

 

การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559 รายละเอียด

 

การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียด

10 ต.ค. 58

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน-งบลงทุน-ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) หนังสือราชการ | รายละเอียด

3 ต.ค. 58

แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียด

30 ต.ค. 58

ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนองานระบบฐานข้อมูลกลาง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ในวันอังคารที่ 10 พ.ย. 58  รายละเอียด

30 ต.ค. 58

แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2559 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (45 โรง) รายละเอียด

28 ต.ค. 58

แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2559 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (14 โรง ก่อนประถมศึกษา) รายละเอียด

15 ต.ค. 58

Data Management Center เปิดให้กรอกข้อมูลระยะที่ 2/2558 จนถึงวันที่ 5 พ.ย. 2558 
- ย้ายเข้า ย้ายออก จำหน่าย/ออกกลางคัน น้ำหนัก/ส่วนสูง... ให้โรงเรียนเร่งดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พ.ย. 2558 เวลา 24.00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
รายละเอียด

15 ต.ค. 58

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (70%) รายละเอียด

9 ต.ค. 58

การจัดทำข้อมูลระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต รายละเอียด

7 ต.ค. 58

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้โรงเรียนในสังกัด 24 โรง รายละเอี

 

ขอความอนุเคราะห์โรงเรียน 23 โรง ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียนที่เว็บไซต์ http://www.obecict.bopp.go.th/  รายชื่อโรงเรียน | หนังสือคำสั่ง | คู่มือการใช้งาน

4 ต.ค. 58

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบลงทุน รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล รายละเอียด

25 ก.ย.58

ขอเชิญคณะทำงานการจัดทำฐานข้อมูลกลาง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลกลางฯ ในวันที่ 30 ก.ย. 58 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา รายละเอียด

23 ก.ย.58

การจัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) รายละเอียด

31 ส.ค.58

การค้ำประกันความชำรุดบกพร่องเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โซน 2 ส่งมาทางเมล sisaket3@windowslive.com รายละเอียด

27 ส.ค.58

การจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง (20 โรง)  รายละเอียด

24 ส.ค.58

การจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหาอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทดแทนที่ชำรุด (38 โรง) รายละเอียด

24 ส.ค.58

การจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) รายละเอียด

24 ส.ค.58

การจัดสรรงบประมาณปี 2558 สำหรับพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ BBL (บ้านละเบิกตาฮีง, นิคม 2, บ้านคำเผือ, บ้านบ่อทอง, บ้านท่าคอยนาง, บ้านสำโรง, บ้านบ่อ, บ้านตาเจา, บ้านตาจวน, บ้านมะขามภูมิ, บ้านพรหมเจริญ, บ้านขะยูงฯ) รายละเอียด

24 ส.ค.58

การจัดสรรงบประมาณปี 2558 สำหรับดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาและอัตลักษณ์ของโรงเรียน ในระดับอำเภอ (บ้านระกา, บ้านกุดปราสาท, หนองอารีพิทยา, บ้านนาตราว) รายละเอียด

24 ส.ค.58

การจัดสรรงบประมาณปี 2558 สำหรับการบริหารงานโรงเรียน เพิ่มเติม (9 โรง ได้แก่ บ้านกฤษณา, บ้านดินแดง, บ้านคูสี่แจ, วัดบ้านประอางฯ, บ้านกระแมด, บ้านตราด, บ้านไม้แก่น, บ้านชำแระ, บ้านโพนปลัด) รายละเอียด

24 ส.ค.58

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา รายละเอียด

24 ส.ค.58

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  รายละเอียด

21 ส.ค.58

การจัดสรรงบประมาณปี 2558 ค่าวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน รายละเอียด

14 ส.ค.58

ารบันทึกข้อมูลประชากรวัยเรียน (ทร.14)  
*** ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานกลุ่ม กพศ. มารับเอกสารข้อมูลและไปมอบให้โรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้ให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลที่เว็บไซต์
http://202.29.213.220/datachild/  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน 2558  รายละเอียด

14 ส.ค.58

ขออนุมัติเรียกเงินอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ 2/2557 คืน กรณีนักเรียนซ้ำซ้อน
    ให้แสกนเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน บิดา-มารดา สูจิบัตร ใบแสดงผลการเรียน เป็นไฟล์ PDF ส่งอัพขึ้นทโปรแกรม DMC2015 เมนูโรงเรียน--อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ี 31 สิงหาคม 2558 มิเช่นนั้นจะถูกเรียกเงินคืนในภาคเรียนถัดไป  รายละเอียด

13 ส.ค.58

การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด

10 ส.ค.58

เรื่อง การซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยใช้เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 และงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด

21 ก.ค.58

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลกลาง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ระหว่างวันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2558 ณ บ้านสวนคุณตา แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียด

21 ก.ค.58

การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  รายละเอียด

21 ก.ค.58

การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับโรงเรียนในสังกัด 110 โรง รายละเอียด

30 มิ.ย.58

ให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงรายงานรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามที่โรงเรียนได้ดำเนินการในปัจจุบัน และจัดส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 6 ก.ค. 58 รายละเอียด

19 มิ.ย.58

อนุญาตให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์และระบบของห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom) (บ้านกันทรารมย์) รายละเอียด

19 มิ.ย.58

ด่วนที่สุด... การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
    ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรอกข้อมูลส่งซ่อมผ่านระบบออนไลน์เร่งรัดกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์
http://tabletsurvey.mict.go.th และจัดพิมพ์ส่งให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียด

19 มิ.ย. 58

การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายละเอียด

21 พ.ค. 58

คำขอตั้งงบประมาณงบลงทุนปี 2559-2560  ดาวน์โหลดรายละเอียด

21 พ.ค. 58

ขออนุมัติงบประมาณปี 2558 ค่าตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง  รายละเอียด

18 พ.ค. 58

ด่วนที่สุด... ขณะนี้ระบบ DMC เปิดระบบแล้ว ให้โรงเรียนเริ่มดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 ให้เรียบร้อย ที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec58/
...ขอเชิญคณะทำงานข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 และคณะทำงานบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (itec)
 ฉบับแก้ไขปรับปรุง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ดาวน์โหลดคำสั่งเครือข่ายข้อมูลฯ | เครือข่าย ITEC
...ขอเชิญคุณครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามจุดอำเภอที่สังกัด ดังนี้
  1.อำเภอขุขันธ์ ร.ร.สังกัด อ.ขุขันธ์ วันที่ 25 พ.ค. 58 ที่ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3
  2.อำเภอปราค์กู่ ร.ร.สังกัด อ.ปรางค์กู่ วันที่ 26 พ.ค. 58 ที่ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลปรางค์กู่
  3.อำเภอไพรบึง ร.ร.สังกัด อ.ไพรบึง วันที่ 27 พ.ค. 58 ที่ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลไพรบึง
  4.อำเภอภูสิงห์ ร.ร.สังกัด อ.ภูสิงห์ วันที่ 28 พ.ค. 58 ที่ห้องประชุม ร.ร.บ้านตะเคียนราม
ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ | หนังสือเชิญคณะทำงานเข้าประชุม

28 เม.ย. 58

ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2558 รายละเอียด |  ผลการทดสอบ O-Net/NT

17 เม.ย. 58

การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายละเอียด

16 เม.ย. 58

ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายละเอียด | ร่างแนวทางการดำเนินงานฯ

1 เม.ย. 58

การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบมรม ณ ต่างประเทศ รายละเอียด

30 มี.ค. 58

การจัดสรรงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2557  งบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและประปา) รายละเอียด

16 มี.ค. 58

เอกสารการใช้เงินนอกงบประมาณ (รายได้สถานศึกษา) ในการเดินทางไปต่างประเทศ รายละเอียด

27 ม.ค. 58

การรายงานผลการบริหารงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด

27 ม.ค. 58

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก รายละเอียด

23 ม.ค. 58

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (70%) รายละเอียด

13 ม.ค. 58

แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายละเอียด

13 ม.ค. 58

แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (นิคม 3ฯ/ บ้านหนองเชียงทูน/ บ้านระกา/ บ้านขี้นาค/ บ้านขนุนฯ รายละเอียด

 

ข่าวที่ผ่านมา