อำนวยการ|บุคคล|นโยบายและแผน|ส่งเสริมฯ|นิเทศ ติดตามฯ|การเงิน |โรงเรียน

กลุ่มนโยบายและแผน

10 ก.ย. 57

แจ้งประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่ม และประธานชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาส
เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินการโครงการและแบบประเมินโครงการ การพัฒนารประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
**ดาวน์โหลดแบบประเมินโครงการประจำปีงบประมาณ 2557
**ดาวน์โหลดรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
**ปฏิทิน SBM

9 ก.ย. 57

ด่วนที่สุด ตรวจ สอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลต้นปีการศึกษา 2557 (10 มิ.ย. 57) ที่ต้องตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติมให้ครบทุกรายการ (51 โรงเรียน) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.ย. 57 ดาวน์โหลดเพื่อตรวจสอบ (เป็นข้อมูลตรวจสอบ ณ วันที่ 9 กันยายน 2557) 

5 ก.ย. 57

จัดสรรงบประมาณปี 2557  งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)  บ้านโคกสูง, วัดเขียน รายละเอียด

5 ก.ย. 57

การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 89 โรงและบ้านภูมิศาลา, ขุขันธ์วิทยา รายละเอียด

5 ก.ย. 57

การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็ก  รายละเอียด

5 ก.ย. 57

จัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 9 โรง  บัญชีจัดสรร

29 ส.ค. 57

ด่วนที่สุด เชิญ คณะทำงานเครือข่าย ITEC ระดับโรงเรียน จำนวน 21 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูล ทร.14 ในวันที่ 1-2 ก.ย.57 ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  หนังสือสั่งการ

29 ส.ค. 57

ด่วนที่สุด ตรวจสอบและซ่อมข้อมูลสิ้นปี 2556 และ 10 มิ.ย. 2557
**ในรอบซ่อมนี้ไม่ให้ทำการย้ายเข้า ย้ายออก ออกกลางคัน/จำหน่าย  เพื่อไม่ให้จำนวนนักเรียนเปลี่ยนแปลง
  หนังสือราชการ
ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.ย. 57
*
ข้อมูลต้นปีการศึกษา 2557 (10 มิ.ย. 57) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ก.ย. 57

15 ส.ค. 57

ดาวน์โหลดคู่มือการรายงานผลการดำเนินงาน ด้านโอกาสทางการศึกษาระดับสถานศึกษาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดคู่มือ

8 ส.ค. 57

คำสั่งแต่ตั้งคณะทำงานบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) ระดับเครือข่ายโรงเรียน
    
ด้วย สพป.ศก.3 กำหนดนโยบายที่จะพัฒนาระบบ ICT ภายในสำนักงานและโรงเรียนในสังกัด เพื่อยกระดับคุณภาพการทำงานและการเรียนรู้ของนักเรียน จึงแต่งตั้งคณะทำงานระดับโรงเรียนเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนางานดัง กล่าว
     และขอให้คณะทำงานทุกคนร่วมอบรม ประชุมชี้แจงนโยบายในวันศุกร์ที่ 15 ส.ค. 57 ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ศก.3
รายละเอียด | คำสั่ง

8 ส.ค. 57

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหาร (e-Office)
  
ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 กำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้ ICT เพื่อกาบริหารฯ ระหว่างวันที่ 15-25 ส.ค. 57 ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3 ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเข้าอบรมตามรุ่น วัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด รายละเอียด

7 ส.ค. 57

ด่วนที่สุด กรอกข้อมูลเพื่อประกอบการรับจัดสรรคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ที่เว็บไซต์ http://obecict.bopp.go.th ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2557 รายละเอียด  
**เบื้องต้นเข้าใช้งานโดยใช้รหัส smis 8 หลัก เช่น 3030001  เป็นต้น

  เรื่อง จัดสรรค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียด

1 ส.ค. 57

กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558 งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายละเอียดทั้งหมด

28 ก.ค. 57

แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนดีศรีตำบลจำนวน 10 โรง) รายละเอียด  | เอกสารแนบ

25 ก.ค. 57

จัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อดำเนินการจัดซื้อสื่อวัสดุ/หนังสือห้องสมุด
(บ้านห้วยตามอญ, เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง,บ้านดู่,บ้านตาสุด,บ้านสวาย,บ้านปรือคัน,บ้านแซรสะโบว)
รายละเอียด

  เรื่อง รายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557
    
ให้ โรงเรียนในสังกัด สพป.ศก.3 ทุกโรงเรียน รายงานการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าเป็นรายเดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ค.2557 เพื่อพิจารณาหาแนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน ให้ ดาวน์โหลดฟอร์ม และส่งไฟล์มาที่เมล ua250985@hotmail.com ภายในวันที่ 28 ก.ค. 57 (รหัส per_code ให้ใช้ รหัส obec 6 หลัก เช่น 530...)

25 ก.ค. 57

การจัดสรรงบประมาณปี 2557 ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนและชุดฝึกทักษะนักเรียน รายละเอียด

9 ก.ค. 57

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (30%)  รายละเอียด

9 ก.ค. 57

การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 รายละเอียด

9 ก.ค. 57

ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ประจำปี พ.ศ.2557  หนังสือราชการ | รายชื่อโรงเรียน 34 แห่ง | รายละเอียด

23 มิ.ย. 57

การ จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2557 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวน 91 โรง)
   จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2557 รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จึงขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กร่วมประชุมในวันที่ 24 มิ.ย. 57 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รายชื่อโรงเรียน

27 พ.ค. 57

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557
     วันที่ 3 มิ.ย. 57 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ที่ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3
     วันที่ 4 มิ.ย. 57 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอปรางค์กู่ ที่โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
     วันที่ 5 มิ.ย. 57 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอไพรบึง ที่โรงเรียนอนุบาลไพรบึง
     วันที่ 6 มิ.ย. 57 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ ที่โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
รายละเอียด | กำหนดรุ่น/กำหนดการ

26 พ.ค. 57

เรื่อง ประชุมชี้แจงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557
    
ขออนุญาตให้คณะทำงานเครือข่ายสารสนเทศระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 หนังสือราชการ | คำสั่งคณะทำงาน

23 พ.ค. 57

เตรียมการ และจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (10 มิถุนายน 2557) สพฐ. จะเปิดระบบให้เข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 - 15 มิถุนายน 2557 ที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec57/  
(***ขณะนี้สามารถกรอกข้อมูลนักเรียนเข้าใหม่ได้เลยนะคะ โรงเรียนไม่ต้องไปเลื่อนชั้น ซ้ำชั้น จบการศึกษาอีกนะคะ) หนังสือราชการ

     รายละเอียดการจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลดังนี้
     1.สำรวจ/ตรวจสอบรายชื่ีอนักเรียนที่มี่อยู่ในปัจจุบัน ในภาคเรียนที่ 1/2557 เพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบ DMC 
       - นักเรียนเข้าใหม่  (แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียน) (แบบเก็บข้อมูล ส่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3)
       - นักเรียนที่ย้ายเข้า
       - นักเรียนที่ย้ายออก/จำหน่าย
     2.เตรียมเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อส่งเขตพื้นที่การศึกษา (แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่ติด G)

23 พ.ค. 57

เรื่อง การกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต) ประจำปีงบประมาณ 2557
      ขอให้สถานศึกษาในสังกัดบันทึกข้อมูลครู นักเรียน และห้องเรียน โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ www.obecnet.bopp.go.th โดยใช้เบราเซอร์ Google Chrome ตามคู่มือการใช้งานระดับโรงเรียนที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 //รบกวนโรงเรียนที่ทำการยืนยันไปแล้วตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งนะคะ  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน | หนังสือราชการ

16 พ.ค. 57

จัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา (15 โรง) รายละเอียด

10 เม.ย. 57

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายงานข้อมูลสารสนเทศระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รายละเอียด | คำสั่ง

10 เม.ย. 57

การจัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา รายละเอียด

4 เม.ย. 57

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสำรวจความเสียหายและการจัดทำคำของบประมาณ งบกลางของสถานศึกษา รายละเอียด

24 มี.ค. 57

จัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ โรงเรียนดีศรีตำบล (44 โรงเรียน) รายละเอียด

10 มี.ค. 57

การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียด

10 มี.ค. 57

การจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษา ระยะที่ 2 สิ้นปีการศึกษา 2556 รายละเอียด

4 มี.ค. 57

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (70%) รายละเอียด

4 มี.ค. 57

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (30%) รายละเอียด

6 ก.พ. 57

ขอ ให้ท่านตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลและยืนยันข้อมูล สิ่งก่อสร้าง ทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.พ. 57 ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

5 ก.พ. 57

การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ดาวน์โหลด

31 ม.ค. 57

การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 ดาวน์โหลด

3 ม.ค. 57

ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สพฐ.ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณตามโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอิน เทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 และ ม.1 จึงขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://www.obecnet.bopp.go.th ดังนี้
1. กรอกข้อมูลบุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียน
2. กรอกข้อมูลสำรวจความต้องการโทรทัศน์สีขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ
3. กรอกข้อมูลสำรวจความต้องการโทรทัศน์สีขนาด 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ IP TV
4. กรอกข้อมูลสำรวจความต้องการ Upgrade ระบบปฏิบัติการเดิมเป็น Windows 8
จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 ม.ค. 56 และเขตจะทำการยืนยันข้อมูลให้ หากโรงเรียนใดไม่ดำเนินการภายในวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าโรงเรียนได้สละสิทธิ์การขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557
username และ password ให้ใช้รหัส smis 8 หลัก

 

ข่าวที่ผ่านมา